Algemene Voorwaarden Your Nature Cosmetics

Bij het aangaan van een afspraak gemaakt persoonlijk, telefonisch, per e-mail, online via onze website of via onze facebook/ instagram pagina gaat u akkoord met onderstaande Algemene Voorwaarden.

 

  1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Your Nature Cosmetics en de klant waarop de salon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

  1. Inzet & Hygiëne salon

De salon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De salon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de klant inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
Ethiek en hygiëne is van belang in de salon. Er wordt verwacht van klanten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.
Ivm met covid situatie wordt u gevraagd vooraf uw handen te wassen en te desinfecteren en niet te komen bij klachten die corona gerelateerd zijn.

  1. Afspraken

U bent verzekerd van een plek in de agenda als u de afspraakbevestiging via de mail heeft ontvangen.
Bruiden maken eerst een afspraak voor de proefsessie voordat de trouwdatum wordt vastgezet in de agenda. Bij annuleringen van de proefsessie wordt de trouwdatum ook uit de agenda gehaald.
Indien de afspraak meerdere maanden in de agenda stond kunnen er onkosten gerekend worden voor het onnodig vasthouden van de trouwdatum.
Per maand bedraagt dit €25,00 indien er een nieuwe datum voor de proefsessie wordt gemaakt vervallen deze kosten.
De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de salon melden. Voor opdrachtgevers geldt hetzelfde.
Indien de klant of opdrachtgever deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de salon voor klanten 50% en opdrachtgevers 100% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de klant of opdrachtgever berekenen.
Indien de klant meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de salon de verloren tijd inkorten op de workshop/behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komen kan de salon de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen. De salon moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk aan de klant melden.
Indien de klant een online boeking en online betaling heeft gedaan wordt er bij verhindering geen geld terug gegeven, wel wordt er een nieuwe afspraak gemaakt.

4. Betaling

De salon vermeldt u alle prijzen van behandelingen en producten. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling  en eventuele producten contant of via pin transactie of betaalverzoek te voldoen.
Bij een bruidsarrangement betaald u tijdens de proefsessie 50% van het totaal bedrag aan, houd hier rekening mee indien u een reader nodig heeft bij een betaling via overboeking.
Mocht u nog een extra proefsessie in willen plannen betaald u hiervoor het uurtarief van de visagiste.
Mocht u besluiten na de proefsessie geen gebruiken te maken van onze diensten zullen de gemaakte uur en product kosten in rekening worden gebracht.
Een week voor uw trouwdatum moet het resterende bedrag van uw arrangement betaald zijn, contant of via overboeking op onze rekening staan.
Indien uw betaling om welke reden dan ook niet binnen is kunnen wij u helaas niet verder helpen. (achter af betalen is niet mogelijk) houd rekening met een eventuele verwerkingstijd bij uw bank.
U betaald een vroege boeking van €30,00 als de visagiste voor half 8 aanwezig moet zijn, houd hierbij ook rekening als de visagiste voor half 8 moet reizen.
Voor het huren van de clip-in extensions betaald u een borg van €40,00 euro, deze borg krijgt u bij het inleveren van de extensions binnen 5 werkdagen terug mits de extensions onbeschadigd terug zijn gebracht.
De extension moeten binnen 3 dagen na trouwdatum weer onbeschadigd ingeleverd zijn bij de salon.
Er worden buiten Lelystad reiskosten berekend van 0,25 per km, parkeerkosten worden doorberekend.
Op zondag en op feestdagen wordt een toeslag van 20% extra gerekend.


5. Cadeaubonnen

Cadeaubonnen zijn geldig 1 jaar na uitgifte, helaas is het niet mogelijk om daarna de bon nog in te leveren.

  • Persoonsgegevens & privacy

De klant voorziet de salon voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de visagiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn.
De salon neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in een geautomatiseerd systeem en/of een intake formulier. De salon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

  1. Geheimhouding

De visagiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de workshop /behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de visagiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
Voor een afspraak kunnen wij u vragen om uw, telefoonnummer, adres en email hier wordt vertrouwelijk mee omgegaan.

  1. Aansprakelijkheid

De salon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de visagiste is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, allergieën, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De salon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de salon of die zich bij de klant thuis bevinden.

  1. Garantie

De salon geeft de klant ivm met de hygiene geen garantie op geopende producten, indien u een verkeerd product heeft besteld laat de verpakking dan dicht en laat de visagiste dit uiterlijk binnen 48 uur weten.
Het is helaas niet mogelijk om uw geld terug te krijgen, ruilen is toegestaan mits de verpakking gesloten is.
Indien de verpakking en/of het product kapot is laat het product dan dicht en meld dit binnen 48 uur bij de visagiste, de visagiste zal dan zsm contact opnemen met de leverancier van het product.

  1. beschadiging en diefstal De salon heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De salon meldt diefstal altijd bij de politie.
  2. Klachten

Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 2 werkdagen schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van de salon.

  1. Gedrag

De klant behoort zich in de salon te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidssalon het recht de klant de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.
Indien de klant smaad en laster vertoont kan de salon aangifte doen bij de politie.

13. Bruiden

Bruiden kunnen een proefsessie boeken indien er geen proefsessie is geweest kan de visagiste extra tijd rekenen om het juiste resultaat te behalen.
Bruiden kunnen een touch up boeken zodat de make-up en/of het kapsel kan worden bijgewerkt. Hier betaald u uiteraard een extra bijdrage voor.
Indien de touch up door een andere visagiste/ hairstylist of derde wordt gedaan met eventuele andere producten kan de visagiste van Your nature cosmetics geen garantie meer geven op het uiteindelijke eind resultaat van de bruid. De visagiste van Your nature cosmetics kan daarom ook niet wettelijk aansprakelijk worden gesteld voor eventuele geleden schade.
Mocht de visagiste vertrokken zijn nadat zij haar werkzaamheden heeft gedaan en er blijkt onverhoopt toch iets mis te zijn met het kapsel of met de make-up, dient de bruid ten allertijden de visagiste per direct terug te bellen zodat zij de make-up en/of het kapsel kan herstellen.

14. Recht

Op elke overeenkomst tussen de salon en de klant is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

15. Overige
Tijdens een proefsessie is het toegestaan om max 1 persoon mee te nemen ivm het beperken van de werkruimte.
Prijswijzigingen en type fouten voorbehouden.

15. COVID-19 SITUATIE  (corona) 2020

Wij volgen uiteraard de richtlijnen van het RIVM.

😷Wij zullen u daarom vooraf vragen of u klachten heeft of heeft gehad en sturen u een gezondheidscheck
Indien u klachten heeft dan vragen wij u om GEEN afspraak te maken.
Als wij zien dat u ziek bent dan kunnen wij uw afspraak kosteloos annuleren.
Als wij ziek zijn annuleren wij de afspraak ook, uiteraard krijgt u dan uw geld terug.

😷Wij werken alleen op afspraak en laten 1 klant per keer in de salon.

😷Wij vragen u om uw handen te wassen en bij de voordeur van de salon te desinfecteren voor dat u de salon binnen komt.

😷Voor uw en onze veiligheid zullen wij gebruik maken van handschoenen en een mondkapje.

😷De betalingen zullen via een betaalverzoek of pin verlopen.

😷Wij vragen u om 1,5 meter afstand te houden van andere klanten.