Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Your Nature Cosmetics

Bij het aangaan van een afspraak gemaakt persoonlijk, telefonisch, per e-mail, online via onze website of via onze facebook/ instagram pagina gaat u akkoord met onderstaande Algemene Voorwaarden.

 

 1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Your Nature Cosmetics en de klant waarop de salon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 1. Inzet & Hygiëne salon

De salon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De salon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de klant inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
Ethiek en hygiëne is van belang in de salon. Er wordt verwacht van klanten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.
Ivm met covid situatie wordt u gevraagd vooraf uw handen te wassen en te desinfecteren en niet te komen bij klachten die corona gerelateerd zijn.

 1. Afspraken

U bent verzekerd van een plek in de agenda als u de afspraakbevestiging via de mail heeft ontvangen.
De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de salon melden. Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de salon 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de klant berekenen. Indien de klant meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de salon de verloren tijd inkorten op de workshop/behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komen kan de salon de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen. De salon moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk aan de klant melden.

 1. Betaling

De salon vermeldt u alle prijzen van behandelingen en producten. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling  en eventuele producten contant of via pin transactie of betaalverzoek te voldoen.
Bij een bruidsarrangement betaald u tijdens de proefsessie 50% van het totaal bedrag aan.
Mocht u nog een extra proefsessie in willen plannen betaald u hiervoor het uurtarief van de visagiste.
Mocht u besluiten na de proefsessie geen gebruiken te maken van onze diensten zullen de gemaakte uur en product kosten in rekening worden gebracht.
Een week voor uw trouwdatum moet het resterende bedrag van uw arrangement betaald zijn, contant of via overboeking op onze rekening staan.
Indien uw betaling om welke reden dan ook niet binnen is kunnen wij u helaas niet verder helpen. (achter af betalen is niet mogelijk)

5. Cadeaubonnen

Cadeaubonnen zijn geldig 1 jaar na uitgifte

 • Persoonsgegevens & privacy

De klant voorziet de salon voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de visagiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn.
De salon neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in een geautomatiseerd systeem en/of een intake formulier. De salon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 1. Geheimhouding

De visagiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de workshop /behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de visagiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 1. Aansprakelijkheid

De salon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de visagiste is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De salon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de salon of die zich bij de klant thuis bevinden.

 1. Garantie

De salon geeft de klant ivm met de hygiene geen garantie op geopende producten, indien u een verkeerd product heeft besteld laat de verpakking dan dicht en laat de visagiste dit uiterlijk binnen 48 uur weten.

 1. beschadiging en diefstal De salon heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De salon meldt diefstal altijd bij de politie.
 2. Klachten

Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen  schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van de salon.

 1. Gedrag

De klant behoort zich in de salon te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidssalon het recht de klant de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

13. Recht

Op elke overeenkomst tussen de salon en de klant is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

14. COVID-19 SITUATIE  (corona) 2020

Wij volgen uiteraard de richtlijnen van het RIVM.

😷Wij zullen u daarom vooraf vragen of u klachten heeft of heeft gehad en sturen u een gezondheidscheck
Indien u klachten heeft dan vragen wij u om GEEN afspraak te maken.
Als wij zien dat u ziek bent dan kunnen wij uw afspraak kosteloos annuleren.
Als wij ziek zijn annuleren wij de afspraak ook, uiteraard krijgt u dan uw geld terug.

😷Wij werken alleen op afspraak en laten 1 klant per keer in de salon.

😷Wij vragen u om uw handen te wassen en bij de voordeur van de salon te desinfecteren voor dat u de salon binnen komt.

😷Voor uw en onze veiligheid zullen wij gebruik maken van handschoenen en een mondkapje.

😷De betalingen zullen via een betaalverzoek of pin verlopen.

😷Wij vragen u om 1,5 meter afstand te houden van andere klanten.