Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Your Nature Cosmetics

Bij het aangaan van een afspraak gemaakt persoonlijk, telefonisch,per e-mail,online via onze website of via onze facebook pagina,

gaat u akkoord met onderstaande Algemene Voorwaarden.

 

 1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Your Nature Cosmetics en de cliënt waarop de salon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 1. Inzet & Hygiëne salon

De salon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De salon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
Ethiek en hygiëne is van belang in de schoonheidssalon. Er wordt verwacht van cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.

 1. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de salon melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de salon 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de salon de verloren tijd inkorten op de workshop/behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komen kan de salon de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen. De salon moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk aan de cliënt melden.

 1. Betaling

De salon vermeldt u alle prijzen van behandelingen en producten. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling  en eventuele producten contant of via pin transactie te voldoen.
Bij een bruidsarrangement betaald u tijdens de proefsessie 50% van het totaal bedrag aan.
Een week voor uw trouwdatum moet het resterende bedrag van uw arrangement betaald zijn, contant of via overboeking.
Indien uw betaling om welke reden dan ook niet binnen is kunnen wij u helaas niet verder helpen. (achter af betalen is niet mogelijk)

5. Cadeaubonnen

Cadeaubonnen zijn geldig 1 jaar na uitgifte

 • Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet de salon voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de visagiste aangeeft dat deze noodzakelijk.
De salon neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en/of een intake formulier.De salon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 1. Geheimhouding

De visagiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de workshop /behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de visagiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 1. Aansprakelijkheid

De salon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de visagiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De salon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon of die zich bij de cliënt thuis bevinden.

 1. Garantie

De salon geeft de cliënt geen garantie op geopende producten, indien u een verkeerd product heeft besteld laat de verpakking dan dicht en laat de visagiste dit uiterlijk binnen 48 uur weten.

 1. beschadiging en diefstalDe salon heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De schoonheidssalon meldt diefstal altijd bij de politie.
 2. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen  schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van de salon.

 1. Gedrag

De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidssalon het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

13. Recht

Op elke overeenkomst tussen de salon en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

14. COVID-19 SITUATIE  (corona) 2020

Wij volgen uiteraard de richtlijnen van het RIVM.

😷Wij zullen u daarom vooraf vragen of u klachten heeft of heeft gehad en sturen u een gezondheidscheck
Indien u klachten heeft dan vragen wij u om GEEN afspraak te maken.
Als wij zien dat u ziek bent dan kunnen wij uw afspraak kosteloos annuleren.
Als wij ziek zijn annuleren wij de afspraak ook, uiteraard krijgt u dan uw geld terug.

😷Wij werken alleen op afspraak en laten 1 klant per keer in de salon.

😷Wij vragen u om uw handen te wassen en bij de voordeur van de salon te desinfecteren voor dat u de salon binnen komt.

😷Voor uw en onze veiligheid zullen wij gebruik maken van handschoenen en een mondkapje.

😷De betalingen zullen via een betaalverzoek of pin verlopen.

😷Wij vragen u om 1,5 meter afstand te houden van andere klanten in de wachtkamer.